EUS - ENSTİTÜ

Enstitü

EUS, enstitülerin işleyişleri değerlendirilerek tasarlanmış ve diğer fakülteler ile birlikte hesaplatılabilir bir yapıya kavuşturulmuştur. Özellikle yüksek lisans ve doktora tezlerinde okutulan, tez ve uzmanlık alan derslerine ait öğrencilerin, sistem üzerinden takip edilmesine olanak sağlanır.
Enstitülerde dersler, tamamen öğretim elemanı-öğrenci şeklinde değerlendirilir. Öğretim elemanına ait ders programı, öğretim elemanı bünyesindeki öğrenci veya öğrencilerin başlayış ve mezun durumlarına göre otomatik olarak düzenlenir. Enstitü derslerinin değerlendirilmesi, dönem başlangıç ve bitiş tarihlerinden ziyade, öğrencinin mezun olduğu tarih göz önüne alınarak yapılır. Mezun olmuş bir öğrencinin danışmanlık dersleri değerlendirilerek mezun olduğu tarihten itibaren ilgili dersleri otomatik olarak sistemden düşer.
Dönemin bitiş ve yeni dönemin başlangıcında ise, mevcut yapı korunarak enstitü dersleri devam ettirilir. Ancak öğretim elemanına fakülte dersleri ek olarak eklenir ve birlikte hesaplanması yapılarak, ilgili aya ücret tahhakkuk ettirilir. Bir ay içerisinde farklı dönemler ve katsayıları varsa, ilgili döneme ait dersler,enstitüde okutulan derslerin katsayı oranları ile çarpılarak hesaplanır ve herhangi bir karışıklık olmaz.
Her döneme has olarak, enstitü ve fakültelerde okutulan ders katsayıları düzenlenebilir. Bu sayede, sabit bir yapıdan ziyade daha esnek bir hesaplama yapılması sağlanır.
Haftalık olarak alınan ders beyanlarında, okutulan derslere ait öğrenci listesi görüntülenir.