KBS Sistemi Nedir?

KBS Sistemi

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Personele ek ders karşılığı ödenen ücretlerinin, ilgili harcama birimlerince kendi internet hattı olan bilgisayarları üzerinden hesaplanması, bordrolarının ve buna bağlı olarak ödeme emri belgesinin hazırlanarak, elektronik ortamda muhasebe birimine aktarılmasına yönelik Maliye Bakanlığı tarafından Üniversitelerin kullanımına sunulmuş bir sistemdir.

Ek Ders ücreti hak eden personele KBS üzerinden ödeme yapılabilmesi için EK DERS PUANTAJ BİLGİLERİNİN sisteme el ile girişinin yapılması gerekmektedir. Puantaj bilgilerinin sisteme el ile girilmesi oldukça zahmetli ve fazlasıyla zaman gerektiren bir süreçtir.

Aynı zamanda KBS Sistemi,

  • Ek ders ücretlendirme ile ilgili uyulması gereken yönetmeliğe göre herhangi bir kısıtlama ve düzenleme yapmaz.
  • Yük hesaplamaları ve tatil, izin, telafi gibi durumları değerlendirmez.
  • Kullanıcı hatalarını denetlemez ve tüm veri girişlerini kullanıcıya bırakır.
  • Ek ders ücretlendirme sürecinin en önemli ve is gücü gerektiren puantaj bilgilerinin elde edilmesi ile ilgili hiç bir düzenleme yapmaz.

Ek Ders ücreti hak eden personele KBS üzerinden ödeme yapılabilmesi için EK DERS PUANTAJ BİLGİLERİNİN sisteme el ile girişinin yapılması gerekmektedir. Puantaj bilgilerinin sisteme el ile girilmesi oldukça zahmetli ve fazlasıyla zaman gerektiren bir süreçtir.

Örneğin 1 öğretim üyesinin ders verdiği bir fakültede hem normal öğretim teorik, normal öğretim pratik hem de ikinci öğretim teorik ve ikinci öğretim pratik, ayrıca bu öğretimlerin mesai sonrası dersleri de veriliyor olsun. Toplamda bir öğretim üyesi için 8 satırlık veri ve günleri de kolon olarak değerlendirirsek, 8 * 31 = 248 adet bilgi girişi yapılması gerekmektedir.

Bu işlemlerden önce öğretim üyesinin tüm okullardaki dersleri değerlendirilerek hafta hafta yük dağılımı yapıldıktan sonra hangi fakültenin kaç saatlik ekdersinin ve bu ekders saatinin hangi satırda, hangi kolona karşılık geldiği tespit edilmesi gerekmektedir.

Tüm bu işlemler oldukça zahmetli ve fazla iş gücü gerektiren işlemlerdir. EUS' de ise, sistem yöneticisinin ay sonunda tek noktadan yapacağı hesaplatma ile tüm üniversite bünyesindeki öğretim üyelerinin hesaplatma işlemleri birkaç saat içinde tamamlanır.

KBS Sistemi İle EUS' nin Entegrasyonu

EUS ile üniversitelerdeki ek ders ücretlendirme süreci, en başından en sonuna kadar elde alınmıştır. Aynı zamanda da ödeme bilgilerini KBS sisteminden almak almak isteyen Üniversiteler için KBS sistemi ile entegrasyon sağlanmıştır.

KBS sisteminde puantaj kısmında veri aktarma seçeneği mevcuttur. Ekders otomasyon sistemi kendi içinde hesaplamış olduğu puantaj bilgilerini Excel formatına dönüştürerek KBS sistemine hazır hale getirir. Her ay düzenli olarak puantaj kısmı KBS sistemine aktarılabilir. Böylece kullanıcı, KBS sistemindeki puantaj tablosunu elle doldurmak zorunda kalmaz. Aynı zamanda da puantaj bilgilerinin oluşturulmasına kadar geçen süreci EUS ile yönetmiş olur.