Say2000i Sistemi Nedir?

Say2000i Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda kamu hesaplarının uluslararası standartlara uygun bir muhasebe sistemine göre tutulması öngörülerek Kanunun temel hedeflerinin başında yer alan kamu mali yönetiminde saydamlığın sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaçla ilgili Bakanlık uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan ve genel yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerinin ortak muhasebe ve raporlama standartlarını belirleyen “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği” yayımlanmış, muhasebe sistemine ilişkin diğer ikincil mevzuat çalışmaları da tamamlanmıştır.

Öngörülen yeni muhasebe sisteminin uygulamasının çağın gerektirdiği bilişim teknolojileri kullanılarak yapılma zorunluluğu açıktır.

Muhasebe uygulama yazılımı olarak ilgili Bakanlık tarafından geliştirilen “Say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi” halihazırda genel bütçeli idarelerin muhasebe sistemlerini yürütmek için kullanılmaktadır.

Say2000i ile EUS' nin Entegrasyonu

Süregelen vergi matrahlarının, ekders + maaş ile birlikte aylık olarak değerlendirilmesi gerekmektedir (varsa döner sermaye gibi diğer ödemelerde dâhil edilebilir). Maaş hesaplamalarını SAY2000i merkezi maaş sistemi üzerinden yapan kurumlar için, yazılım veri aktarabilir ve alabilir şekilde tasarlanmıştır.

Maaş ücretleri hesaplandıktan sonra Excel dosyası olarak tüm personel listesi matrahları ile birlikte alınır. EUS 'ye atılır. EUS' deki hesaplamalar tamamladıktan sonra EUS' den Say2000i formatına uygun veri çıktısı alınır ve Say2000 sistemine aktarılır.